Pohodové zájezdy v rodinné atmosféře již od roku 1998

Podmínky

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech

Cestovní kanceláře CK Cyklotur s.r.o.

(dále jen „CK") dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") a z.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o cestovním ruchu"). Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP") jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE: Údaje v tištěném či elektronickém katalogu slouží jako předsmluvní informace (hlavní náležitosti služeb) ve smyslu zákona 159/99 Sb. a po uzavření smlouvy o zájezdu se stávají její nedílnou součástí.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU
1.1. Smlouvou o zájezdu/potvrzení o zájezdu (dále jen „SOZ") se CK zavazuje zajistit pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu. Předmětem SOZ je zájezd CK specifikovaný ve SOZ, uvedený v katalogu nebo na www.cyklotur.cz a upřesněný v předsmluvních informacích a podrobných pokynech k zájezdu nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně.
1.2. Vymezení zájezdu v katalogu nebo na www.cyklotur.cz obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu a cenu zájezdu. V katalogu nebo na www.cyklotur.cz jsou rovněž vymezeny případné fakultativní služby.

2. UZAVŘENÍ SOZ A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. SOZ může být uzavřena přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. SOZ se uzavírá písemně, podepisuje se ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. SOZ nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2.2. Zákazník podpisem SOZ stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi ustanoveními SOZ a těchto VSP a to i ve prospěch dalších osob uvedených ve SOZ. Podpisem SOZ zákazník stvrzuje, že se seznámil se všemi informacemi a zněním zájezdu v katalogu nebo na www.cyklotur.cz a také že se seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK. Nedílnou součástí SOZ jsou i tyto VSP.
2.3. Podpisem SOZ se zákazník zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu v termínu stanoveném ve SOZ. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SOZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
2.4. Pokud zákazník uzavírá SOZ ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SOZ a přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání SOZ (především jméno, datum narození, adresu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu.
2.5. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Pokynech k zájezdu", které je CK povinna poskytnout zákazníkovi po úhradě celé ceny zájezdu nejpozději 7 dní před odjezdem. V případě uzavření SOZ v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu, je CK povinna předat tyto informace již při uzavření SOZ a zaplacení celé ceny zájezdu. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny méně jak 7 dní před odjezdem zájezdu zavazuje se kontaktovat CK nebo prodejce. V opačném případě se má zato, že zákazník pokyny obdržel.
2.6. Zákazník se zavazuje respektovat pokyny a doporučení uvedená ve všech informacích k zájezdu, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit z účasti na programu zákazníka, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení a fyzická způsobilost (včetně vlivu alkoholu a drog) neodpovídají požadavkům na zájezd. CK neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrobných pokynech ze strany zákazníka a není to důvodem k uplatnění reklamace.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
3.1. V SOZ se uvádí celková cena zájezdu včetně daní nebo poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších případných nákladů, které mohou ještě zákazníkovi vzniknout. Nelze-li tyto vyčíslit, uvede se jejich druh. Celková cena zahrnuje: služby, které jsou uvedeny v SOZ, povinné pojištění CK pro případ úpadku CK a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.
3.2. Cena nezahrnuje nepovinné a fakultativní náklady, např. poplatky za vstupy, lanovky, stravování a vše ostatní, co není uvedeno v cena zahrnuje.
3.3. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu dle rozvrhu plateb v SOZ: a) Záloha činí 50% z celkové ceny zájezdu, pokud není domluveno jinak, a musí být uhrazena do 14 dnů po uzavření SOZ. b) Doplatek musí být uhrazen nejpozději 21 dnů před odjezdem zájezdu, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. V případě neuhrazení doplatku má CK právo odstoupit od SOZ pro porušení povinnosti zákazníkem a má právo na stornopoplatek dle VSP.
3.4. V případě uzavření SOZ ve lhůtě kratší než 21 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit souhrnnou cenu zájezdu při uzavření SOZ.
3.5. Cenu může zákazník uhradit bankovním převodem, hotově nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení.
3.6. V případě přihlášení jednotlivců na zájezd, hradí zákazník příplatek za neobsazené lůžko ve všech případech, kdy je to v katalogu uvedeno. S výjimkou, kdy CK ubytuje po předchozím souhlasu zákazníka s jiným spolucestujícím.

4. ZMĚNA PODMÍNEK SOZ A SJEDNANÝCH SLUŽEB
4.1. CK si vyhrazuje právo změnit závazek z SOZ, jde-li o nepodstatnou změnu a oznámí-li ji zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky SOZ, může navrhnout zákazníkovi její změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu; pokud zákazník v určené lhůtě od doručení návrhu na změnu SOZ písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK oznámí zákazníkovi společně s předložením návrhu na změnu závazku jasným a srozumitelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, lhůtu, v níž může zákazník odstoupit, důsledky, pokud včas neodstoupí, údaje o případném náhradním zájezdu. Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na základě původní SOZ započítávají na platby dle nové SOZ, jinak CK vrátí zákazníkovi platby jím uhrazené bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů.
4.2. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené SOZ, má zákazník právo na odstoupení od SOZ a na vrácení již uhrazené ceny.
4.3. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých, zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK.
4.4. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu, nedohodnou-li se strany jinak.
4.5. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo v situaci podle § 2539 odst. 2 OZ, poskytne mu CK neprodleně pomoc zejména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, je nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže najít náhradní cestovní řešení. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
4.6. V případě vyšší moci (zejména živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech) může CK v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SOZ. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu nebo na www.cyklotur.cz či v pokynech na cestu se nepovažuje za změnu programu.
4.7. CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Neodvratitelnou událostí je míněno např. stávky, úřední zákazy, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy apod.

5. PORUŠENÍ SOZ V PRŮBĚHU ZÁJEZDU
5.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu ceny.

6. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
6.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SOZ a že splní podmínky zájezdu.
6.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
7.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu 30 zákazníků.
7.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 4 dny a 7 dní v případě cest trvajících 1-3 dny.
7.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné a mimořádné události kdykoli před odjezdem. Zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V tomto případě CK vrací zákazníkům veškeré uhrazené platby.

8. ODSTOUPENÍ OD SOZ
8.1. CK může před zahájením zájezdu od SOZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
8.2. Odstoupí-li CK od SOZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit CK níže uvedené odstupné (stornopoplatek).
8.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od SOZ bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) ve výši níže sjednané za sebe i za každou přihlášenou osobu.
8.4. Za den odstoupení od SOZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu.

9. ODSTUPNÉ - STORNOPOPLATEK
9.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od SOZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu snížené o slevy a činí na osobu:
400,-Kč při zrušení účasti dříve než 90 dnů před dnem odjezdu
10 % při zrušení účasti v době od 89 do 60 dnů před dnem odjezdu (minimálně však 400 Kč)
30 % při zrušení účasti v době od 59 do 30 dnů před dnem odjezdu
50 % při zrušení účasti v době od 29 do 14 dnů před dnem odjezdu
75 % při zrušení účasti v době od 13 do 7 dnů před dnem odjezdu
100 % při zrušení účasti v době 6 a méně dnů před dnem odjezdu, nebo pokud se účastník nedostaví k odjezdu.
9.2. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od SOZ převyšují odstupné uvedené v bodě 9.1., zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů.
9.3. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše odstupné dle bodu 9.1. a 9.2.
9.4. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
9.5. Odstupné u zakázkových zájezdů se řídí stejnými podmínkami, není-li stanoveno samostatnou SOZ jinak.

10. ODPOVĚDNOST CK - REKLAMACE
10.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou SOZ a obecně závaznými právními předpisy. Má-li zájezd vady, může je zákazník vytknout u CK, u jejího zástupce, vedoucího zájezdu nebo poskytovatele služeb či u osoby, která uzavření SOZ zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu. Zákazníkovi se doporučuje, aby tak učinil na místě vzniku vady tak, aby mohla být sjednána náprava ihned. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne vadu odstranit nebo je třeba okamžité nápravy.
10.2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CK zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě a dále se doporučuje poskytnout součinnost při zjišťování vady. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SOZ. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci (reklamační protokol), v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá CK určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem. CK nebo jí pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se CK se zákazníkem nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s § 2537 odst. 2 OZ má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
10.3. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena: a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, c) mimořádnou nepředvídatelnou překážkou, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
10.4. CK a zákazník výslovně ujednávají, že právo zákazníka na náhradu škody se promlčuje ve dvouleté promlčecí lhůtě.
10.5. CK neručí za majetek účastníků zájezdu (včetně kol) v případě jeho poškození, ztráty či krádeže.

11. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU (ZÁKAZNÍKŮ)
11.1. Zákazník je zodpovědný za dodržování celních, devizových, pasových, zdravotních či epidemiologických a jiných právních předpisů zemí pobytu i tranzitu. Zákazník a všichni spolucestující musí mít platné všechny doklady pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu. Na své vlastní náklady musí splnit zdravotnické či epidemiologické povinnosti při pobytu a cestách v tuzemsku i v zahraničí (včetně testování, očkování apod.). Zákazník plně zodpovídá za následky vzniklé nedodržením těchto předpisů.
11.2. Zákazník se zavazuje dodržet místo nástupu uvedené v SOZ.
11.3. U cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK. 11.4. Pokud se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez doprovodu zákonného zástupce, je nezbytné předložit
souhlas zákonného zástupce/zákonných zástupců. U osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu.
11.5. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
11.6. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. cyklistiky, turistiky aj.) na vlastní zodpovědnost.
11.7. Zákazník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd a za svůj zdravotní stav, který musí odpovídat charakteru zájezdu.
11.8. Zákazník prohlašuje, že: a) si není vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje, b) bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu, c) uhradí eventuální škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle SOZ, d) souhlasí s použitím fotografií, které poskytne CK a které CK pořídí během zájezdu, k propagačním účelům.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1. Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.cyklotur.cz. CK v nich podává informace o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ") a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení"). Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění SOZ nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické osoby): jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotních potížích, bankovní spojení, evidence plateb.
12.2. Pro účely plnění SOZ je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny).
12.3. Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření SOZ, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli) ve smyslu informace na webových stránkách www.cyklotur.cz.
12.4. CK je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat v souladu se zákonem 480/2004 Sb. s tím, že zákazník souhlasí, že CK využije jeho poštovní či elektronickou adresu, příp. telefon, které CK poskytl. Zákazník má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
12.5. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů" jsou uvedeny na www.cyklotur.cz.

13. POJIŠTĚNÍ CK
13.1. CK je pojištěna pro případ úpadku dle podmínek zákona 159/1999 Sb. v platném znění u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s. Informace o tomto pojištění obdrží zákazník při uzavírání smluv v cestovní kanceláři nebo na webových stránkách www.cyklotur.cz.

14. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
14.1. Účastníci všech zahraničních zájezdů uvedených v katalogu zájezdů nebo na www.cyklotur.cz jsou pojištěni u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s. v následujícím rozsahu:
- léčebné výlohy v zahraničí (hranice pojistného plnění 3.000.000,-Kč)
- úrazové pojištění (nezbytné léčení 20.000,-Kč, trvalé následky 200.000,-Kč, smrt úrazem 100.000,-Kč)
- odpovědnost za škodu občana (zdraví 2.000.000,-Kč, věc 1.000.000,-Kč, finanční 500.000,- Kč)
- cestovní zavazadla (20.000,-Kč)
- storna cesty (spoluúčast 20%, do 15.000,-Kč). V případě, že dojde k uzavření SOZ v době 10 dní před odjezdem a kratší se výše pojistného plnění snižuje o polovinu. Jedno a dvoudenní zájezdy pojištění storna cesty nezahrnují.
Úplné znění smlouvy mezi CK a pojišťovnou Generali Česká Pojišťovna a.s. je k nahlédnutí v CK.
14.2. Doklady o pojištění budou klientovi zaslány společně s potvrzením zájezdu.
14.3. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou.
14.4. Zájezdy v ČR pojištění nezahrnují.
14.5. Zakázkové zájezdy jsou pojištěny ve stejném rozsahu, není-li stanoveno samostatnou SOZ jinak.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Tyto VSP platí pro všechny zájezdy a služby zveřejněné na webových stránkách www.cyklotur.cz nebo sjednaných na základě individuálních požadavků zákazníka. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VSP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro SOZ uzavřené po datu zveřejnění.
15.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SOZ se řídí těmito VSP, zákonem o cestovním ruchu, a dále obchodním zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
15.3. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost VSP a SOZ.
15.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s obsahem těchto VSP, které jsou nedílnou součástí SOZ a souhlas s nimi stvrzují podpisem na SOZ.

Cyklistika

Cyklorelax

Relaxace

Skupinové